Echa raportu kolejowego SISKOM

Stoiska na PKP Ochota

Od publikacji naszego raportu kolejowego minęły 2 tygodnie. W tym wpisie postaramy się przedstawić małe podsumowanie efektów naszych działań. Liczymy na długofalowe efekty naszej publikacji, jednak już teraz postaramy się pokrótce przedstawić efekty naszych działań.

Doniesienia medialne o raporcie kolejowym SISKOM

Przede wszystkim nasz raport odbił się szerokim echem w mediach lokalnych oraz kolejowych. Poniżej przedstawiamy linki do publikacji, które udało nam się znaleźć podczas monitoringu mediów. Są to publikacje internetowe, w porządku chronologicznym:

Kurier Kolejowy
Rynek Kolejowy 
Rynek Infrastruktury
Kampaniespoleczne.pl
Targówek.info
Warszawa.gazeta.pl

Wiemy ponadto o 3 radiostacjach, gdzie nasz raport był tematem reportaży: Radio dla Ciebie, Radio Plus oraz Złote Przeboje. Liczymy, że dzięki tym materiałom dotrzemy z naszymi informacjami do większej liczby mieszkańców stolicy.

Współpraca z instytucjami państwowymi

Naszym raportem chcieliśmy od początku zainteresować także instytucje publiczne. Na swojej stronie internetowej naszą publikację udostępnił Urząd Transportu Kolejowego. Zainteresowanie raportem wyraził także Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.  Będziemy spotykali się najbliższym czasie z przedstawicielami tych instytucji i dyskutowali jak wprowadzić postulowane przez nas rozwiązania w życie.

Kontekst naszych działań

Nasz raport wpisuje się w szerszy kontekst działań podejmowanych przez różne instytucje w celu poprawy dostępności transportu kolejowego. Liczymy, że będzie on ważnym głosem w toczącej się dyskusji.

Warto wymienić przede wszystkim skargę Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego (nr 47/12): o zbadanie zgodności art. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w zakresie w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z art. 2 wzwiązku z art. 69 Konstytucji RP i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

Ponadto warto zapoznać się z komunikatem prasowym Komisji Europejskiej z marca 2013 roku Transport kolejowy: Komisji zależy na poprawieniu dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu kolejowego.  Pełny tekst komunikatu pod linkiem

Motywem przewodnim naszej strategii dotyczącej zrównoważonego systemu transportowego wysokiej jakości w Europie jest upowszechnienie dostępu do transportu kolejowego”, powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport. „Nowy wymóg stanowi pierwsze z serii tegorocznych działań Komisji, których celem jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu europejskiego. Wiąże się on bezpośrednio z dostępnymi już ogólnounijnymi specyfikacjami technicznymi dotyczącymi dostępności transportu kolejowego, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych środków transportu. Jest to również wyraz zaangażowania Unii w spełnienie zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Wspólne przepisy dotyczące dostępności na szczeblu UE ułatwiają podróżowanie po Europie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej związanej np. z wiekiem, wypadkiem lub podróżowaniem z dziećmi. Elementy ułatwiające dostęp do kolei przyczyniają się do poprawy wrażeń z podróży wśród wszystkich pasażerów oraz ułatwiają wprowadzenie zmian w sektorze kolejowym, ponieważ jedno wspólne rozwiązanie sprawdzi się w całej UE. W czasach, gdy kładzie się nacisk na oszczędności, spójne przepisy w całej UE są skutecznym sposobem na obniżenie kosztów i eliminację przeszkód technicznych.

Liczymy, że te postulaty zostaną jak najszybciej wprowadzone w życie. Raport siskom w formacie pdf można pobrać pod tym linkiem.